thanks, Matthew Camillieri
Bradley at speed on the Boston Cycles Kawasaki.